Якими нормативно-правовими документами регламентується подання
Новою ініціативою порадував Клуб обдарованих школярів Тернополя.
Департамент освіти та науки Одеської міської ради висловлює ...

Новини

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення ІІІ відкритого Західноукраїнського інтелектуального турніру «Natus vincere» на кубок ректора

Тернопільського національного економічного університету

 

 1. Загальні положення

Це Положення визначає порядок організації та проведення інтелектуального турніру «Natus vincere», порядок участі в змаганнях і визначення переможців.

Інтелектуальний турнір «Natus vincere» для учнів 10-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, студентів 1-2 курсів коледжів (далі Турнір) – командні змагання між тими, хто вміє письмово та усно висловлювати й обґрунтовувати свою позицію з приводу тієї чи іншої проблеми та довести її в наукових дискусіях – раундах.

Під час проведення Турніру планується робота чотирьох секцій: правової, історико-філологічної, соціолого-психологічної та секції міжнародного права, міжнародних відносин і дипломатії.

Метою Турніру є створення умов для реалізації та розвитку творчих здібностей учасників, формування у них інтересу до правознавства, міжнародного права, історії, рідної мови, соціології, психології, залучення учнів і студентів до наукової діяльності, виховання почуття причетності до процесу творення України як правової, соціальної держави з національно свідомими громадянами.

Впродовж Турніру для учасників та усіх охочих будуть проводитися тематичні майстер-класи, ділові ігри за професійним спрямуванням, тренінги тощо.

 2. Учасники турніру

У Турнірі беруть участь команди, до складу яких входять по 5  учасників (учнів 10-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів або студенти 1-2 курсів коледжів). Кожна команда має офіційну назву.

Команду очолює капітан, який є її офіційним представником впродовж усього часу проведення Турніру.

 3. Керівник команди

Кожну команду під час проведення Турніру супроводжує керівник. Керівник команди має право:

 • бути членом журі Турніру, але в тих групах, у яких не бере участь його команда;
 • висловлювати після оцінювання членами журі аргументовану оцінку виступу команди або її членів.

Керівник команди не має права:

 • допускати некоректні висловлювання на адресу учасників, членів оргкомітету та журі;
 • порушувати регламент і правила проведення Турніру.

 4. Порядок проведення Турніру

1 етап – Творча презентація проектів з актуальних проблем правознавства, міжнародного права, історії та мови, соціальної роботи та психології.

2 етап – Дебати із визначеної тематики.

3 етап – Інтелектуальна гра.

 Для проходження І етапу команди, які виявили бажання взяти участь у Турнірі, повинні надіслати до 20.02.2019 р. на електронну адресу організаційного комітету (turnir.nv@gmail.com) творчу презентацію на одну із запропонованих тем (перелік тем вказано у додатку А).

 У презентації необхідно висвітлити основне коло проблем та запропонувати шляхи їх розв’язання в межах запропонованої теми.

 Критерії оцінювання презентації:

 • актуальність – обґрунтованість актуальності проблеми в умовах сьогодення (5 балів);
 • презентативність – оригінальність творчого підходу при виборі відповідної форми презентації проекту (10 балів);
 • логічність – послідовний набір завдань з чітко визначеною метою та оцінкою очікуваних результатів (5 балів);
 • інноваційність – новизна ідеї, проблематики, змісту і сфери впровадження проекту (10 балів).

Максимальний бал за 1 етап – 30 балів

 Другий та третій етапи будуть проводитись 06-07. 03. 2019 р. на юридичному факультеті Тернопільського національного економічного університету (ТНЕУ).

 У ІІ етапі Турніру беруть участь команди, які набрали найбільшу кількість балів за результатами проведення І етапу у рамках роботи обраного сектору (перелік тем вказано у додатку Б).

Даний етап передбачає наступні конкурси:

 1. Розминка (командам ставлять 20 запитань закритого типу, які потребують однозначної відповіді: «так» або «ні»).
 2. Дебати.

Перед початком дебатів проводиться жеребкування для визначення нумерації команд. Дебати проводяться в групах по 3 команди, залежно від жеребкування. Під час одного раунду команди отримують завдання творчого характеру за запропонованою тематикою та здійснюють його презентацію-захист.

Дебати проводяться в 3 раунди. У кожному раунді за результатами жеребкування команда виступає в одній із трьох ролей: Доповідач, Опонент, Рецензент.

  


Командні дебати

Команда

Раунди

І

ІІ

ІІІ

1.

Д

Р

О

2.

О

Д

Р

3.

Р

О

Д

 Регламент проведення дії раунду (40 хвилин):

 1. Опонент викликає Доповідача на задачу – 1 хвилина.
 2. Доповідач приймає чи відхиляє виклик – 1 хвилина.
 3. Підготовка до доповіді – 2 хвилини.
 4. Доповідь – 5 хвилин.
 5. Запитання Опонента до Доповідача та відповіді Доповідача – 2 хвилини.
 6. Підготовка до опонування – 2 хвилини.
 7. Опонування – 5 хвилин.
 8. Запитання Рецензента до Доповідача та до Опонента, відповіді Доповідача та Опонента – 4 хвилини.
 9. Підготовка до рецензування – 2 хвилини.
 10. Рецензування відповідей Доповідача та Опонента – 3 хвилини.
 11. Заключне слово Рецензента, Опонента та Доповідача (загальна полеміка) – 5 хвилин.
 12. Запитання членів журі – 3 хвилини.
 13. Виставлення оцінок журі – 2 хвилини.
 14. Слово журі – до 3 хвилин.

 Правила виступів команд протягом раунду

Доповідач (один або два члени команди на рівних правах) викладає суть вирішення завдання, акцентуючи увагу на наукових підходах, посилається на джерела, а також демонструє вміння самостійного пошуку, аналізу та використання інформації з відповідної сфери знань. Під час свого виступу Доповідач має право використовувати раніше підготовлені ілюстрації, схеми. Ці матеріали можуть бути представлені у мультимедійній презентації.

Опонент (один або два члени команди) висловлює критичні зауваження до доповіді, вказує на її позитивні сторони, виявляє недоліки та помилки у висвітленні заданої проблеми. Опонент може вказати на недоліки у відповіді, спираючись на матеріал, який він використовував при вирішенні цього завдання.

Рецензент (один або два члени команди) дає стислу оцінку виступам Доповідача та Опонента.

Під час полеміки обговорюється висвітлення завдання Доповідачем.

Запитання, які ставить інша сторона, повинні бути уточнюючими та стосуватися тільки доповіді, яка була заслухана. Запитання може ставити будь-який член відповідної команди. Відповідає на запитання Доповідач або член його команди.

Кожний учасник команди протягом одного раунду може виступати не більше одного разу. Уточнюючі запитання та відповіді на них, а також участь у полеміці виступами не вважаються.

Кожна команда має право одне із завдань оголосити як «вічну відмову».

Після кожної дії журі виставляє командам оцінки з урахуванням усіх виступів членів команди: доповідь, опонування, рецензування, участь у полеміці.

 

Доповідач

Опонент

Рецензент

Полеміка

Бали

10

5

3

2

 Критерії оцінювання:

Доповідач.

10 балів виставляється, якщо учень викладає суть проблеми з належним обґрунтуванням, орієнтується в запропонованій проблематиці, уміло та раціонально використовує час для доповіді.

Якщо учень орієнтується в обраній проблематиці в загальному, не обґрунтовує належним чином свою відповідь,  то виставляється 5 балів

Якщо учень орієнтується в обраній проблематиці в загальному, не обґрунтовує належним чином свою відповідь, то виставляється 2 бали.

Якщо учень не орієнтується в запропонованій темі, то виставляється 0 балів.

Опонент

5 балів виставляється, якщо учень висловлює обґрунтовані зауваження по суті теми, висвітленої доповідачем, команд  уміло та раціонально використовує час для доповіді.

Якщо учень орієнтується в обраній проблематиці в загальному, не обґрунтовує належним чином свої заперечення,  то виставляється 2 бали.

Якщо учень не орієнтується в запропонованій темі, то виставляється 0 балів.

Рецензент

3 бали виставляється якщо учень обґрунтовує позитиви та зауваження у виступах доповідача та опонента.

Якщо учень орієнтується в обраній проблематиці в загальному, не обґрунтовує належним чином свої зауваження щодо виступу доповідача та опонента, то виставляється 1 бал.

Якщо учень не орієнтується в запропонованій темі, то виставляється 0 балів.

 

Командні дебати

Команда

Раунд

Д

О

Р

П

Загальний бал

1.

10

5

3

2

20

2.

10

5

3

2

20

3.

10

5

3

2

20

 3. Конкурс капітанів (капітанам пропонується 60 тестових завдань відповідно до секції, відповіді на які даватимуться за допомогою комп’ютера).

 ІІІ етап – Інтелектуальна гра. У даному етапі беруть участь команди, які набрали найбільшу кількість балів за результатами попередніх змагань у рамках роботи обраного сектору.

Даний етап передбачає наступні конкурси:

 1. Мозковий штурм командам ставлять 10 запитань, які потребують обґрунтованої відповіді. Запитання може бути у вигляді відеозвернення, з використанням «чорного ящика» та ін.).
 2. Інтелектуальне рівняння.
 3. Емпіричне завдання (виконання командами практичного завдання із профілю секції).

Шкала оцінювання

 

Розминка

Мозковий штурм

Конкурс капітанів

Інтелектуальне рівняння

Емпіричне завдання

Бали за одне запитання

2 бали

5 балів

0,5 бала

5 балів

20 балів

 5.Переможці Турніру

Переможці Турніру визначаються за загальним рейтингом.

Команда, яка перемогла, отримує кубок, диплом І ступеня та цінний подарунок. ІІ та ІІІ місця відзначаються дипломами та подарунками.

За згодою журі оргкомітет Турніру має право встановлювати додаткові заохочувальні призи.

Усі учасники отримають рекомендації до зарахування в ТНЕУ на юридичний факультет.

 

Заявка на участь у відкритому Західноукраїнському інтелектуальному турнірі  «NATUS VINCERE»

 

Назва секції

 

Назва навчального закладу

 

Назва і склад команди, капітан

 

ПІП та контактний телефон керівника

 

E-mail

 

 

Додаток А

Теми для презентацій

 Правова секція

 1. Судова реформа: успіхи та прорахунки.
 2. Скажи «ні» жорстокому поводженню з тваринами.
 3. Військові злочини: як протидіяти?
 4. Запобігання булінгу у молодіжному середовищі.
 5. Права пацієнта в контексті медичної реформи: ризики та перспективи.

 Секція міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії

 1. Конфлікт в Азовському морі та Керченській протоці: шляхи вирішення.
 2. «Традиційна» дипломатія vs. «нові форми» дипломатії.
 3. Гібридна війна як форма сучасного міжнародного конфлікту.
 4. Європейський суд з прав людини та Україна.
 5. Тероризм як глобальна проблема сучасності.

 Соціолого-психологічна секція

 1. Право та особистісна відповідальність.
 2. Вплив телебачення на світогляд українців: вірити чи знати?
 3. Культурні горизонти і труднощі міжособистісного спілкування.
 4. Толерантність та інтолерантність в українському суспільстві – правовий та соціально-психологічний аспект.
 5. Психологічний обмін між людиною і домашнім улюбленцем: хто виграє більше?

 Історико-філологічна секція

 1. Т. Слободян – учасник і герой російсько – української війни ХХІ ст.
 2. В. Гарматій – учасник і герой російсько – української війни ХХІ ст.
 3. Російсько – українські війни в історії України: причини, особливості, тенденції, результати.
 4. О. Орляк - учасник і герой російсько – української війни ХХІ ст.
 5. Інформаційний простір незалежної України: проблеми, пошуки, нормативна база, маніпуляції.

Додаток Б

 Теми для Дебатів

 Правова секція

 Чи можна подолати корупцію, не усуваючи її причину?

 1. Введення міжнародних миротворчих сил на Донбасі – «за» чи «проти»?
 2. Розширення прав і свобод іноземців в Україні – «за» чи «проти».
 3. Свобода слова в Україні: чи можливо гарантувати це право в умовах інформаційної війни?
 4. Ринок земель с/г призначення: за і проти

 Секція міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії

 1. Ефективність міжнародного права в сучасному світі: міф чи реальність?
 2. Санкції проти держави-агресора: ефективний механізм примусу чи марна трата часу?
 3. Мігранти в сучасному світі: бажані гості чи загроза національній безпеці?
 4. Дипломатичні маневри України на тлі військового конфлікту: зрада чи перемога?
 5. Збройна агресія Російської Федерації проти України: заморожений конфлікт на Донбасі чи «війна на виснаження»?

  Соціолого-психологічна секція

 1. Проблема ранньої вагітності.
 2. Навчання в Україні та за кордоном.
 3. Взаємини батьків і дітей: контроль чи свобода?
 4. Інтернет – користь чи шкода?
 5. Матеріальне чи ідеальне (що важливіше – гроші чи ідеї)

 Історико-філологічна секція

 1. Маніпуляції в медіа – просторі.
 2. Соціальні мережі: реальне і віртуальне; позитив та негатив.
 3. Жіноча присутність в органах влади: за і проти.
 4. Діти цифрового суспільства.
 5. Я – лідер: мотивація, ознаки, можливості реалізації.

 

З 10 грудня до 19 грудня 2018 року на базі Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу  проводився VІ міський конкурс «Парадигма освітніх інновацій» за участю вчителів, вихователів, керівників гуртків, психологів. Усього в Конкурсі взяли участь педагоги з  19 освітніх закладів   м. Тернополя.

        VІ міський конкурс «Парадигма освітніх інновацій» об’єднав учасників освітнього процесу міста в пошуку ефективних шляхів підвищення якості освіти, процесу застосування державних стандартів, визначених сучасним розвитком  держави.

        Метою конкурсу було залучення педагогів міста до творчої продуктивної діяльності щодо вдосконалення науково-методичного забезпечення освітнього процесу, моделювання та проектування освітніх  концепцій педагогічної інноватики в місті, моделювання власних шкільних моделей  та їх практичне  застосування у навчальних закладах міста Тернополя.

Конкурсні роботи були представлені у номінаціях:

 1. «Керівник-стратег», «Я створюю приватний заклад».
 2. «Вчитель інклюзивного класу».
 3. «Цифрове забезпечення освітнього процесу», «STEM-освіта в школі».
 4. «Сучасний методичний простір».
 5. «Змістовий ресурс впровадження Держстандарту  початкової школи».
 6. «Корпоративна діяльність психолога та педагога».
 7. «Особливості організації розвивального простору  в дошкільному закладі».
 8. «Профільна школа: досвід і перспективи».

        Аналіз конкурсних матеріалів виявив творчий, інноваційний підхід педагогів до розширення змістово-інформаційного та технологічного компонентів дошкільної, загальної  середньої та позашкільної освіти, високий рівень зацікавленості вчителів, вихователів, керівників гуртків, психологів у поширенні зразкового педагогічного  досвіду, формуванні професійних компетентностей, якісній оцінці змісту освітнього процесу.

        Значна частина представлених педагогами робіт відповідала сучасним пріоритетам інноваційної діяльності закладів з чітко окресленими показниками якісних змін. Члени журі відзначали  системність, прогнозованість та практичну значимість обґрунтованих ідей.

        Відповідно до Положення Конкурс проходив у два тури. На заочний тур було подано 40 робіт. Журі відібрало 16 кращих робіт, які були представлені педагогами в очному турі.

         Вихователі ЗДО № 1, 19, 21, 34, 36 розкрили в своїх роботах та презентаціях актуальні, прогресивні та інноваційні теми, їх практичне застосування в освітній діяльності.  

        Переможцями  Конкурсу серед педагогів закладів дошкільної освіти визнано:

І місце –  Гащин Марію Петрівну,вихователя ТДНЗ № 36;

ІІ місце – Греняк Наталію Василівну, практичного психолога ТДНЗ № 1;

ІІ місце – Кашубу Зоряну Богданівну, музичного керівника ТДНЗ № 19;

ІІІ місце – Новицьку Жанну Євгенівну, вихователя ТДНЗ № 34;

ІІІ місце – Бець Надію Іванівну, вихователя ТДНЗ № 21.

        Заслуговує уваги представлений досвід педагогів таких закладів:

 ТСШ № 3,5,29,ТЗОШ№ 8,23,26, Станції юних техніків, Галицького коледжу імені В.Чорновола.

       Перемогу серед ЗЗСО, коледжів здобули:

Гран-прі :

- Нападій Тетяна Степанівна, викладач Галицького коледжу ім.В.Чорновола;

- Ятчук Марія Андріївна, викладач Галицького коледжу ім.В.Чорновола;

- Меленчук Любов Іванівна, викладач Галицького коледжу ім.В.Чорновола;

   І місце – Глинська  Марина Любомирівна, викладач Галицького коледжу ім.В.Чорновола ;

   ІІ місце – Чубатий Андрій Валерійович, Наконечний  Володимир Васильович, Гребень Роман Валентинович, керівники гуртка інформатики МСЮТ;

   ІІ місце – Мариніна Ольга Іванівна, вчитль ТСШ№5;

   ІІІ місце – Покалюк Ольга Степанівна, Сойма Юлія Дмитрівна, вчителі ТЗОШ №8;

   ІІІ місце – Стасишен Людмила Степанівна, заступник директора ТСШ№3.

     Вітаємо з перемогою!!!

З 17 по 19 грудня 2018 року  в м. Тернополі з офіційним візитом перебувала делегація з Польщі. Практичні тренери з німецько-польського обміну Марек Фурман і Мечислав Києвський  обговорювали з Тернопільською міською радою  (В.В.Кашицький), управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради (начальник управління О.П.Похиляк), Тернопільським комунальним  методичним  центром науково-освітніх інновацій та моніторингу (директор центру Г.І.Литвинюк) питання щодо реалізації освітянських та молодіжних проектів.

10 грудня 2018 року  в управлінні освіти науки проходив фінал міського туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2019». В трьох номінаціях були визначені переможці. Всі учасники продемонстрували креативність, інноваційність ідей, небайдужість до власної професії , високий рівень професіоналізму.

Учасників та переможців привітала начальник управління Ольга Похиляк, яка підкреслила значущість педагогічної професії та те, як важливо брати участь у фахових конкурсах, де суттєво зростає власна самооцінка та здобувається визнання майстерності.

Отож переможцями визнано: Дудника Віктора Валерійовича – вчителя ШДП, Савчук Оксану Федорівну – вчителя географії ТЗОШ№15, Гладку Валерію Валеріївну – вчителя основ здоров’я ТЗОШ№ 11.

Учасників дійства також привітали вчитель української мови та літератури ТЗОШ №16 Петрокушин Руслана Володимирівна – переможець міського, обласного етапів конкурсу «Вчитель року»  і учасник Всеукраїнського туру, де  вчителька посіла 4-те місце та студент  факультету обліку та аудиту ТНЕУ Худик  Дмитро.

Бути гарним педагогом – це бути справжнім реформатором майбутнього життя України, бути провідником Правди й Науки. Тож бажаємо усім сьогоднішнім переможцям яскравих ідей, натхнення та впевненої перемоги !!!

З поширенням соцмереж  і з їх доступністю та практично анонімністю користувачів стала модною нова тенденція – ледь не всі можуть бути «експертами» в будь - яких питаннях . І що найприкріше -  коментувати все що завгодно, при цьому абсолютно безкарно поливаючи брудом, прикриваючи це так званою критикою, всіх і вся. З метою припинення  розповсюдження неправдивої інформації, яка з’явилася у соцмережах і деяких ЗМІ 09-10 грудня 2018 року стосовно ситуації , що склалася навколо ТСШ №3, офіційний інтернет-ресурс управління освіти і науки повідомляє наступне.

    Будій Надія Дмитрівна працювала на посаді директора Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням  іноземних мов з 19 червня 2015 року(наказ управління освіти і науки ТМР від 19.06.2015 № 353-К).13 листопада 2018 року Будій Н.Д. подала заяву на звільнення з посади директора школи за власним бажанням. Згідно з чинним законодавством 27 листопада 2018 року був виданий наказ управління освіти і науки ТМР(№157-К) про звільнення директора ТСШ №3 Будій Н.Д. із займаної посади.

    Відповідно до Закону України «Про освіту» у найкоротші терміни буде оголошено конкурс на заміщення вакантної посади директора Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням  іноземних мов.

    Окремо вважаємо за необхідне наголосити: звільнення із займаної посади п. Будій Н.Д. ніяк не пов’язане з реалізацією проекту «Пам’ятник вчителю».

      У 2017 році було подано заявку на участь у конкурсі «Громадський бюджет – 2018». Рішенням Номінаційного комітету Тернопільської міської ради  від 09.11.2017 року протокол №7 проект «Пам’ятник вчителю» було визнано одним з переможців(1003 голоси).

          Розпорядженням міського голови від 21.03.2018 року №57 було створено комісію щодо реалізації вищезазначеного проекту.

       Зважаючи на те, що в центрі міста Тернополя по вулиці Грушевського знаходяться декілька закладів освіти, а саме: ТСШ№3, ТЗОШ №4, КЗ ТМР «Центр творчості дітей та юнацтва», КЗ ТМР Хорова школа «Зоринка», комісією було запропоновано встановити пам’ятник вчителю перед ТСШ №3 (з правого боку від входу). Це рішення прийняте тому, що саме біля цього закладу прилегла територія найбільша.
       Для розроблення проектної документації щодо будівництва пам’ятника вчителю (скульптурної композиції) комісією були зібрані та узагальнені затверджені законодавством документи.

      Відповідно до протоколу архітектурно-містобудівної ради від 05.09.2018 року №4/18 підтримано проект пам’ятника вчителю з врахуванням зауважень та пропозицій членів ради.

      На засіданні ради Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням  іноземних мов 24 вересня 2018 року (протокол №5) було погоджено встановлення скульптури перед головним фасадом закладу. З бюджету розвитку міста на благоустрій території школи виділено 464000 гривень (ПКД - 50000 грн., експертиза  - 1760грн, технагляд - 5600грн., геодезійний нагляд - 3221грн., авторський нагляд -10260грн.,виконання робіт-393546грн.). Кошти освоєно.

      Рішенням виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 30.10.2018 року № 818 управлінню освіти і науки ТМР дозволено встановлення пам’ятника вчителю (скульптурну композицію, яка складається з кількох фігур) по вул. Грушевського, 3 за рахунок коштів міського бюджету в сумі 999800 гривень(п.1).  Відповідно до п.3.2. зазначеного рішення сесії ТСШ №3 прийняти пам’ятник вчителю(скульптурну композицію) на баланс.

      На даний час підписана трьохстороння угода між Тернопільською міською радою, управлінням освіти і науки , як замовниками, та виконавцем. Роботи з реалізації проекту тривають . У зв’язку із несприятливими погодніми умовами у зимовий період, відкриття пам’ятника (скульптурної композиції) орієнтовно планується у другому кварталі 2019 року.

«Учитель року-2019»

5 грудня відбувся І (міський) етап всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2019» у номінаціях: «Захист Вітчизни» та «Географія».

Троє учасників у номінації «Захист Вітчизни» презентували власний досвід, здобутки та новації:

 1. Дудник Віктор Валерійович. Тернопільська школа допризовної підготовки.
 2. Панасюк Валерій Степанович. Тернопільська школа допризовної підготовки.
 3. Шабдінов Валерій Ігорович. Тернопільська школа допризовної підготовки.

Переможцем став Дудник Віктор Валерійович.

У номінації «Географія» свої напрацювання демонстрували двоє учасників:

 1. Савчук Оксана Федорівна

Тернопільський  навчально-виховний комплекс  «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів медліцей №15»

 2.Бондзюх Надія Богданівна

Державний навчальний заклад  «Тернопільське вище професійне училище технологій та дизайну».

Перемогу здобула  Савчук Оксана Федорівна.

Дякуємо всім учасникам за участь, цікаві ідеї та прагнення до фахового зростання!

А призерам  міського етапу -  впевненої перемоги в подальших турах!

2-5 грудня 2018 року делегація освітян міста перебуває в Польщі (м. Єленя Гура) з офіційним візитом. В рамках поїздки заплановано знайомство з особливостями польської освіти, підписання двосторонніх договорів про співпрацю між освітніми закладами Тернополя та Єленої Гури.

Сторінка 10 із 25

Керівникам

Контакти

м.Тернопіль,
бульвар Т.Шевченка, 1
46000
тел.: 0352525694

Top