Освітянська родина м. Тернополя висловлює щиру подяку директору
Причетність до першоджерела нашої ідентичності – української ...
У передчутті величного свята Воскресіння Господнього  ...

Новини

 

 

ПРОТОКОЛ №2

засідання конкурсної комісії щодо проведення 2- го етапу

конкурсу на заміщення вакантної посади директора Тернопільського ліцею №21 – спеціалізована мистецька школа імені Ігоря Герети 

Тернопільської міської ради Тернопільської області

ПРОТОКОЛ №1

засідання конкурсної комісії щодо проведення 1- го етапу

конкурсу на заміщення вакантної посади директора Тернопільської спеціалізованої школи I-III ступенів №17 імені Володимира Вихруща

 з поглибленим вивченням іноземних мов

Тернопільської міської ради Тернопільської області

                                                                               

 

                                                                                                                                                 Додаток

                                                                                                                                                до наказу управління

                                                                                                                                              освіти і науки № 324

                                                                                                                                     від  30.08.2018

                                         

Примірний Договір

​про надання  освітніх  послуг №________

 

 

м. Тернопіль                                                                                                ____  вересня 2018 р.

 

            З метою організації навчальної і пізнавальної діяльності учнів (вихованців);організації дозвілля учнів (вихованців);надання кваліфікованої допомоги учням (вихованцям) у підготовці до уроків і виконанні домашніх завдань;збереження та зміцнення здоров’я учнів (вихованців), формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя;формування в учнів (вихованців) ключових компетентностей, необхідних для успішної життєдіяльності та самореалізації особистості,керуючись статтею 78 Закону України «Про освіту», статтею 14 Закону України «Про загальну середню освіту», спільним Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 № 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами», керуючись статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення виконавчого  комітету Тернопільської міської ради від 20.08.2018 №670 «Про затвердження  Положення про порядок надання платних освітніх послуг закладами  загальної середньої освіти  міста Тернополя» та наказом управління освіти і науки ТМР від 30.08.2018 № 324 «Про  порядок надання платнихосвітніх послуг закладами  загальної середньої освіти  міста Тернополя», рішенням педагогічної ради та ради школи від ______2018 (Протокол №___),

Тернопільська(ий)_________________________________________________________в особі директора___________________________, який діє на підставі Статуту (надалі –Виконавець) та Громадянин (ка)____________________________________________

___________________________________________________, паспорт_____________________

_________________________________________ виданий_______________________________

__________________________________________ від __________________________________,

що мешкає за адресою_____________________________________________________________

моб. тел.______________________ дом. тел.__________________________________________

(надалі — Замовник), (надалі спільно іменовано — Сторони) уклали цей договір про наступне

 

1.Предмет договору.

Виконавець бере на себе зобов'язання за рахунок коштів Замовника надати освітню послугу у сфері загальної середньої освіти, а саме: здійснювати за бажанням батьків перебування дитини у групі подовженого дня та організацію в ній навчальної і пізнавальної діяльності учнів (вихованців).Договір укладається між Виконавцем освітніх послуг та Замовником послуг у формі договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України).

 

  1. Обов'язки та права Виконавця.

2.1. Виконавець зобов'язаний:

2.1.1.   Якісно надати Замовнику освітню послугу.

2.1.2.Забезпечити дотримання прав учасників освітнього процессу відповідно до законодавства.

2.1.3. Інформувати Замовника про правила та умови здійснення освітнього процесу та надання освітніх послуг Виконавцем, вимогами щодо організації надання освітньої послуги, її якості та змісту, про права і обов'язки сторін під час надання та отримання таких послуг.

2.1.4. Забезпечити навчання та перебування дитини у приміщенні, що відповідає санітарним нормам та правилам пожежної безпеки.

2.1.5 Зберігати місце за дитиною у групі подовженого дня у разі її хвороби, санаторного лікування, реабілітації  тощо.

 

2.2. Виконавець має право:

2.2.1. Самостійно добирати навчальні програми, посібники, методики навчання та виховання з метою забезпечення більш якісного рівня організації навчальної та пізнавальної діяльності дитини під час її перебування у групі подовженого дня.

2.2.2. Затребувати у Замовника документи, що є необхідними для укладання та виконання цього договору.

2.2.3. Вимагати дотримання Замовником Правил та умов надання освітніх послуг, а саме:

– Правил внутрішнього розпорядку в закладі загальної середньої освіти.

2.2.4. Розірвати даний Договір за умови невиконання обов'язків Замовником та невчасного внесення оплати, попередньо письмово повідомивши Замовника за 10 (десять) календарних днів.

 

  1. Обов'язки та права Замовника.

3.1.  Замовник зобов’язаний :

3.1.1. Своєчасно вносити плату за освітню послугу в розмірах та у строки, що встановлені цим Договором.

3.1.2. Виконувати вимоги цього Договору, рекомендації педагогів, дотримуватися Правил та умов здійснення освітнього процесу та надання освітніх послуг Тернопільською(им) ______________________________________________________________________.

3.1.3. Інформувати про причини невідвідування групи продовженого дня.

3.2. Замовник має право:

3.2.1. Ознайомитися (у тому числі на сайті закладу) з умовами  надання платних освітніх послуг  закладом освіти.

3.2.2. Розірвати даний договір за згодою сторін, або у випадках, визначених чинним законодавством України.

 

  1. Плата за надання освітньої послуги та порядок розрахунків.

4.1.1. Замовник вносить плату повністю до 05 (п’ятого) числа поточного місяця   за надання освітньої послуги.

4.1.2. Оплата за надання послуги ______________  для учнів______ класів становить _______гривень на місяць.

4.1.3. Сторони погоджуються, що у зв’язку із зміною мінімальної заробітної плати проходить розрахункова зміна ціни послуги.

  1. Відповідальність сторін.

5.1. Послуга надається відповідно до Режиму роботи школи та відповідно до «Положення про порядок надання платних освітніх послуг» Тернопільською(им)_____________________.

5.2.  Виконавець освітніх послуг несе відповідальність перед Замовником за якість надання послуг у порядку, визначеному законодавством України.

 

  1. Припинення договору.

6.1. Дія договору припиняється:

— за згодою сторін;

—якщо виконання стороною Договору своїх зобов'язань є неможливим у зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені Договором щодо освітньої послуги і будь-яка із сторін не погоджується про внесення змін договору.

 

  1. Прикінцеві положення.

7.1. Договір вступає в силу з моменту його підписання та діє до «31» серпня 2019 року.

7.2. Зміни та доповнення до даного Договору вносяться в письмовому вигляді у формі додатку до договору.

7.3. Зміни в договір вносяться за згодою сторін.

 

 

  1. Реквізити сторін:

 

Виконавець                                                                                             Замовник

 

___________________________________                                            _______________________________­­__

Назва юридичної особи                                                                      П.І.Б. батьків, або осіб, які їх замінюють

___________________________________                                                           ____________________________________

адреса_____________________________                                                          Місце проживання___________________                           ___________________________________                                                           ____________________________________

Код ЄДРПОУ ______________________                                                

МФО______________________________                                       Паспортні дані_______________________

р/р   _______________________________                                                                           ____________________________

телефон____________________________                                            телефон_____________________________

 

Директор ­­­­­­­­­­_________­­­­­____                                                                          Підпис_____________

 

 

 

Рішення № 670

Керуючись статтею 78 Закону України «Про освіту», на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності», спільного Наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 № 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами», керуючись статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Тернопільської міської ради ВИРІШИВ:

1.Затвердити Положення про порядок надання платних освітніх послуг закладами загальної середньої освіти міста Тернополя згідно з додатком (додається).

2.Закладам загальної середньої освіти Тернопільської міської ради при розрахунку вартості платних послуг керуватись цим Положенням.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бицюру Л.О.

 

  Міський    голова                                                   С.В.Надал

Додаток

                                                                                        до рішення  виконавчого

комітету

від 29.08.2018р. № 670

 

                                                ПОЛОЖЕННЯ

Інформуємо, що 13 вересня 2018 року о 09.00 год. в актовій залі управління освіти і науки Тернопільської міської ради (бульвар Шевченка, 1, 4 поверх) відбудеться засідання конкурсної комісії, а саме: перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам для участі в конкурсі на заміщення вакантної посади директора Тернопільської спеціалізованої школи I-III ступенів №17імені Володимира Вихруща з поглибленим вивченням іноземних мов.

 Інформацію щодо подальшої роботи конкурсної комісії буде розміщено на сайті додатково.

Додаткова інформація за тел. 52-57-02

 

Тернопільська міська рада інформує, що 12 вересня 2018 року о  10.00 год. в актовій залі управління освіти і науки Тернопільської міської ради (бульвар Шевченка, 1, 4 поверх) відбудеться конкурс на заміщення вакантної посади директора Тернопільського ліцею №21 – спеціалізована мистецька школа імені Ігоря Герети Тернопільської міської ради Тернопільської області.

10 вересня 2018 року в управлінні освіти і науки Тернопільської міської ради відбулася робоча зустріч освітян міста із представниками освітньої галузі з м. Зелена Гура (Польша).

Сторінка 59 із 69

Керівники

Контакти

м.Тернопіль,
бульвар Т.Шевченка, 1
46000
тел.: 0352525694

Top