Якими нормативно-правовими документами регламентується подання
Новою ініціативою порадував Клуб обдарованих школярів Тернополя.
Департамент освіти та науки Одеської міської ради висловлює ...

Новини

Рішення № 670

Керуючись статтею 78 Закону України «Про освіту», на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності», спільного Наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 № 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами», керуючись статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Тернопільської міської ради ВИРІШИВ:

1.Затвердити Положення про порядок надання платних освітніх послуг закладами загальної середньої освіти міста Тернополя згідно з додатком (додається).

2.Закладам загальної середньої освіти Тернопільської міської ради при розрахунку вартості платних послуг керуватись цим Положенням.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бицюру Л.О.

 

  Міський    голова                                                   С.В.Надал

Додаток

                                                                                        до рішення  виконавчого

комітету

від 29.08.2018р. № 670

 

                                                ПОЛОЖЕННЯ

про порядок надання  платних освітніх послуг закладами  загальної середньої освіти  м.Тернополя

 

  1. Загальні положення

1.1 Положення про порядок надання платних послуг розроблено відповідно до:

            - п.2, п.3 ст.78 Закону України «Про освіту»; п.5 статті 14 Закону «Про загальну  середню освіту»;

            - Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року                  № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності»;

           - Постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року                      № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»;

- спільного Наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України від 23 липня 2010 року №736/902/758 «Про затвердження Порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами»;

            - Наказу Міністерства фінансів України від 22 червня 2012 року № 758 «Про затвердження порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України»;

             - Порядку  створення груп продовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти затверджено наказом МОН від 25.06.2018 № 677, зареєстрованим Міністерством юстиції України 24.07.2018 за № 865/32317.

1.2. Положення може бути доповнене або змінене відповідно до чинного законодавства.

1.3. Метою організації платних послуг є розширення освітньої діяльності закладів, збільшення спектру освітніх послуг, які не передбачені бюджетним фінансуванням за штатним розписом, але батьки та учні мають бажання займатися цим видом навчально-виховної діяльності.

 

  1. Порядок надання платних послуг.

2.1. Порядок надання платних послуг закладами закладами загальної середньої освіти  комунальної власності м.Тернополя визначається Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України від 23 липня 2010 року №736/902/758 «Про затвердження Порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами» та актами законодавства, що регулюють відповідну сферу платних послуг.

2.2.Заклади загальної середньої освіти зобов’язані безкоштовно надати повну, доступну та достовірну інформацію щодо порядку та умов надання конкретної платної освітньої послуги, її вартості, порядку та строку оплати.

2.3. Платні освітні послуги надаються на підставі письмової заяви батьків або осіб, що їх замінюють, що складається замовником у довільній формі; договору (контракту) - для фізичної або юридичної особи.

2.4. Керівник закладу загальної середньої освіти встановлює перелік платних освітніх та інших послуг, що надаються навчальним закладом, із зазначенням часу, місця, способу та порядку надання кожної з послуг; розклад занять, списки дітей.

2.5. Керівник  закладу загальної середньої освіти відкриває групи, зараховує дітей до них відповідним наказом, згідно з поданими батьками заявами;

2.6. Керівник  закладу загальної середньої освіти закриває групи відповідним наказом у зв’язку із закінченням навчального року та достроково, за заявами батьків або у випадку припинення фінансування батьками платних освітніх послуг.

2.7. Встановлення вартості платної освітньої послуги здійснюється на базі економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних з її наданням.  Калькуляційною одиницею при  цьому  є вартість отримання відповідної  платної  освітньої  послуги однією фізичною особою за весь період її надання в повному обсязі.  2.8. Навчальний заклад самостійно  визначає калькуляційну одиницю за кожною платною  послугою,  щодо  якої  здійснюється  розрахунок вартості.

 

  1. Перелік платних послуг.

3.1. Заклади загальної середньої освіти Тернопільської міської ради можуть надавати наступні платні послуги:

- підготовка до вступу до вищих навчальних закладів та до зовнішнього незалежного оцінювання;

         - проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, навчання в гуртках (факультативах) з вивчення іноземних мов, комп’ютерної підготовки, гри на музичних інструментах, хореографії, образотворчого мистецтва, стенографії та машинопису, крою та шиття,  підготовки водіїв;

           - організація, проведення у позанавчальний час (у тому числі канікули, святкові та вихідні дні) заходів за освітнім, науковим, технічним, художнім, туристичним, екологічним, спортивним, оздоровчим та гуманітарним напрямами;

         - проведення групових та індивідуальних занять з фізичної культури та спорту, спортивних, фізкультурно-спортивних заходів з використанням відповідної матеріально-технічної бази навчальних закладів, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів;

          - забезпечення відпочинку та оздоровлення у дитячо-юнацьких таборах з денним перебуванням дітей;

          - освітні послуги, встановлені навчальними планами і програмами у  закладах загальної середньої освіти, які не передбачені бюджетним фінансуванням за штатним  розписом, але батьки та учні мають бажання займатися цим видом навчально-виховної діяльності ;

          - перебування  дітей у  группах  продовженого дня;

         - здійснення за бажанням батьків (відповідно до укладеного договору) поділу класу для вивчення англійської мови на додаткову 3-ю підгрупу (дві групи фінансуються з бюджету) з метою забезпечення більш якісного рівня викладання англійської мови, розвитку комунікативних навичок учнів та реалізації принципу індивідуалізації навчання.

3.2. Послуги зазначеного переліку надаються на безоплатній основі:

 

-дітям-сиротам,  дітям, позбавленим батьківського піклування;

-дітям з сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

-дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у Тернопільській спеціальній школі;

-дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах.

-дітям, батьки яких  загинули під час участі в АТО;

-дітям, батьки яких є учасниками бойових дій на території проведення АТО;

-дітям, батьки яких беруть участь в АТО;

-дітям, батьки яких  отримали інвалідність під час участі в АТО;

 

  1. Порядок визначення вартості платних послуг.

4.1.Встановлення вартості платної освітньої послуги здійснюється на базі економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з її наданням.

4.2. Складовими вартості витрат є:

- витрати на оплату праці працівників;

- нарахування на оплату праці відповідно до чинного законодавства України;

- індексація заробітної плати, інші витрати відповідно до чинного законодавства України.

До  витрат на  оплату праці працівників, які залучені до  надання платної освітньої послуги, враховують розміри посадових окладів, ставок заробітної плати (у  тому числі, погодинної оплати), підвищення, доплати, надбавки, оплату чергових відпусток, компенсації невикористаних відпусток у  разі звільнення з роботи, оплату праці на  період підвищення кваліфікації й  інші виплати обов’язкового характеру, визначені відповідними нормативно-правовими актами, оплату листків непрацездатності. 

 

  1. Облік операцій з надання платних послуг

5.1. Заклади загальної середньої  освіти , які надають платні послуги, зобов’язані вести табеля обліку робочого часу, а також журнали обліку дітей.

            5.2. Документальне оформлення операцій з надання платних послуг здійснюється за кожним видом послуг окремо в порядку, встановленому чинним законодавством.

  1. Порядок планування використання доходів

від надання платних послуг

6.1.Кошторис доходів та видатків  складається  за кожним видом послуг відповідно до Порядку складання, розгляду затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ».

6.2. Відповідно до статті 13 Бюджетного кодексу України плата за послуги зараховується до власних надходжень закладів освіти. Планування витрат за рахунок доходів, одержаних від надання платних послуг, здійснюється за кожним видом послуг.

6.3. Кошти, отримані від надання платних послуг, зараховуються на спеціальний реєстраційний  рахунок, відкритий в органах державного казначейства.

6.4. Доходи, одержані від надання платних послуг, спрямовуються на  відшкодування витрат,  пов'язаних з наданням цих послуг, сплату податків,  обов'язкових до чинного законодавства внесків, відрахувань, зборів, платежів.

  1. Заключні положення

7.1. Відповідальними особами за організацію і якість надання платних послуг, а також обґрунтованість розмірів плати за послуги є керівники закладів освіти.

7.2. Відносини не врегульовані цим Положенням, здійснюються відповідно до положень чинного законодавства України.

 

                         Міський    голова                                             С.В.Надал   

 

 

Read 100 times Last modified on Четвер, 13 вересня 2018 13:46
Share this article

Керівникам

Контакти

м.Тернопіль,
бульвар Т.Шевченка, 1
46000
тел.: 0352525694

Top