З 21 по 22 жовтня 2020 року у м.Тернополі відбулося Дистанційне
Освітянська спільнота м. Тернополя висловлює глибокі співчуття

Про Управління

Положення

                                                            

                       Додаток 6

                                                                                       до рішення міської ради

                      від 21.10.2016р.

№7/12/155

ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

 1. Загальні положення
 • Управління освіти і науки Тернопільської міської ради (надалі – Управління) є виконавчим органом міської ради; правонаступником всіх прав та обов’язків Управління освіти Тернопільської міської ради, утворюється міською радою, їй підзвітне і підконтрольне, підпорядковується виконавчому комітету, міському голові, а з питань здійснення делегованих йому повноважень підконтрольне управлінню освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації.
 • Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами  Верховної  Ради  України, нормативно-правовими актами Президента України та Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади, рішеннями Тернопільської міської ради та її виконавчого комітету,  розпорядженнями міського голови, ДСТУ ISO 9001, Настановою з якості та цим Положенням.
 • Управління фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників Управління та видатки на його утримання встановлюються міською радою у порядку, визначеному чинним законодавством.

Структура і штатний розпис Управління складаються за рекомендаціями центральних органів виконавчої влади та затверджуються міським головою за поданням начальника Управління.

1.4. Управління є юридичною особою і здійснює свою діяльність на правах самостійного виконавчого органу  міської ради, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, інші необхідні штампи, бланки, реквізити.

1.5. Місце знаходження Управління:  м. Тернопіль, 46001,  бульвар Тараса    Шевченка, 1.

 1. Завдання управління

2.1. Реалізація державної політики в галузі освіти і виховання на відповідній території з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища міста.

2.2. Аналіз стану освіти в місті, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних навчальних закладів комунальної форми власності згідно з освітніми потребами громадян; розробка та організація виконання міських програм розвитку освіти.

2.3. Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти.

2.4. Контроль за дотриманням законодавства в галузі освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти та вимог Базового компонента дошкільної освіти відповідними навчальними закладами комунальної форми власності, розташованими на території міста.

2.5. Навчально-методичне керівництво та інспектування навчальних закладів, що знаходяться в межах відповідної території і є комунальною власністю, організація їх фінансового забезпечення та зміцнення їх матеріальної бази; координація діяльності цих навчальних закладів, а також навчальних закладів інших форм власності.

2.6. Проведення атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів комунальної форми  власності, розташованих на території міста; оприлюднення результатів атестації на колегіях управління освіти і науки Тернопільської міської ради та засіданнях регіональної експертної ради.

2.7. Сприяння розвитку самоврядування у загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах.

2.8. Комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками, в тому числі керівними кадрами; вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація у порядку, визначеному чинним законодавством.

2.9. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі навчальних закладів міста.

2.10. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах і установах освіти.

2.11. Здійснення міжнародного співробітництва.

2.12. Співпраця з вищими навчальними закладами різних рівнів акредитації.

2.13. Налагодження співпраці з установами освіти України.

 1. Функції управління.

3.1. Організація мережі та здійснення керівництва загальноосвітніми, дошкільними та позашкільними навчальними закладами міста:

3.1.1. Здійснення управління загальноосвітніми, дошкільними та позашкільними навчальними закладами комунальної форми власності.

3.1.2. Визначення потреби у навчальних закладах комунальної форми власності та подання пропозицій до виконавчого комітету міської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів тощо.

3.1.3. Забезпечення оперативний контроль за збереженням існуючої мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів; сприяє їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню.

3.1.4. Здійснення в межах своєї компетенції перевірки та  інспектування навчальних закладів комунальної форми власності, забезпечує гласність їх результатів.

3.1.5. Проведення державної атестації дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів міста (не рідше ніж один раз на 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти.

3.1.6. Підготовка проектів рішень виконавчого комітету міської ради  про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами, крім ліцеїв, гімназій, колегіумів, спеціалізованих шкіл, території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків шкільного віку та дітей дошкільного віку.

3.1.7. Вивчення потреби та внесення пропозиції до виконавчого комітету міської ради про відкриття  навчальних закладів для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організує їх навчання (у тому числі - й індивідуальне) та виховання у загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладах.

3.1.8. Вивчення потреби та внесення пропозицій до виконавчого комітету міської ради щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною та заочною формами навчання при загальноосвітніх навчальних закладах, створює умови для складання державної підсумкової атестації екстерном.

3.1.9. Внесення пропозиції до виконавчого комітету міської ради про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об'єднань, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяє їх матеріальній підтримці.

3.1.10. Забезпечення організації в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах спортивного профілю роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи.

3.2. Організація нормативно-правового забезпечення загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти в місті:

3.2.1. Здійснення контролю за дотриманням навчальними закладами комунальної форми  власності законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.

3.2.2. Сприяння організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.

3.2.3. Здійснення контролю за виконанням конституційних вимог щодо обов'язковості здобуття дітьми і підлітками міста повної загальної середньої освіти.

3.2.4. Забезпечення в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в навчальних закладах і установах освіти.

3.2.5. Сприяння задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в навчальних закладах.

3.2.6. Затвердження статутів загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності, погодження статутів дошкільних навчальних закладів комунальної та приватної форми власності, загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власності.

3.3. Організація навчально-методичного забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів:

3.3.1. Сприяння навчально-методичному забезпеченню навчальних закладів.

3.3.2. Впровадження навчальних планів і програм, затверджених центральним органом виконавчої влади з питань освіти і науки; затвердження робочих навчальних планів та погодження річних планів роботи дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів; погодження навчальних планів приватних навчальних закладів, що надають загальну середню освіту; внесення пропозицій щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм, впровадження інноваційних форм та методів навчання.

3.3.3. Організація навчання обдарованих дітей; проведення в установленому порядку конкурсів, олімпіад та інших змагань серед учнів.

3.3.4. Формування замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту; забезпечує ними навчальні заклади.

3.3.5. Сприяння виданню інформаційно-методичних бюлетенів.

3.3.6. Сприяння проведенню науково - практичних семінарів та інших форм наукової роботи.

3.3.7. Забезпечення участі педагогічних працівників у науково-дослідницьких конференціях всіх рівнів.

3.3.8. Проведення  та організація психологічних, наукових, практичних тренінгів для всіх учасників навчально-виховного процесу.

3.4. Організація фінансового забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів:

3.4.1. Сприяння фінансовому забезпеченню існуючої мережі навчальних закладів.

3.4.2. Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання.

3.4.3. Здійснення контролю за створенням та аналіз за використанням у загальноосвітніх навчальних закладах фонду загального обов'язкового навчання, який формується за рахунок коштів місцевого бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел, для задоволення матеріально-побутових потреб учнів.

3.4.4. Здійснення контролю за наданням платних послуг у навчальних закладах та установах освіти згідно з чинним законодавством.

3.5. Організація матеріально-технічного забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів:

3.5.1. Сприяння матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо.

3.5.2. Організація підготовки навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточних та капітальних ремонтів приміщень.

3.5.3. Здійснення контролю за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи в межах повноважень, визначених законом.

3.6. Організація діяльності учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах комунальної форми власності  та забезпечення їх соціального захисту:

3.6.1. Надання допомоги органам опіки і піклування у влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, до інтернатних закладів і в сім'ї під опіку (піклування), на усиновлення; вживає заходів до захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей.

3.6.2. Сприяння запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у навчальних закладах; здійснює соціально-педагогічний патронаж.

3.6.3. Координація діяльності навчальних закладів щодо організації співпраці всіх учасників навчально-виховного процесу,  пов'язаної з навчанням та вихованням дітей.

3.6.4. Сприяння співпраці навчальних закладів з дитячими, молодіжними організаціями, творчими об'єднаннями, товариствами.

3.6.5. Забезпечення створення та функціонування психологічної служби в навчальних закладах.

3.6.6. Координація роботи, пов'язаної із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів.

3.6.7. Організація харчування дітей у навчальних закладах за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів.

3.6.8. Внесення пропозицій щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів.

3.6.9. Прогнозування потреби міста у педагогічних працівниках і спеціалістах і, у разі необхідності, укладає договори з вищими навчальними закладами на їх підготовку та перепідготовку.

3.6.10. Сприяння наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вжиття заходів до соціального захисту всіх учасників навчально-виховного процесу.

3.6.11. Організація роботи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

3.6.12. Організація та проведення атестації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

3.6.13. Розгляд та внесення в установленому порядку пропозицій щодо заохочення та нагородження працівників освіти.

3.7. Інша діяльність Управління:

3.7.1. Подання в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в місті; організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

3.7.2. Інформування населення про стан та перспективи розвитку освіти в місті (не рідше ніж один раз на рік) у засобах масової інформації.

3.7.3. Забезпечення розгляду звернень громадян у межах своєї компетенції, врахування позитивних пропозицій, вжиття заходів по усуненню недоліків у роботі.

3.7.4.Взаємодія з регіональними підрозділами Українського центру оцінювання якості освіти, сприяння проведенню зовнішнього незалежного оцінювання в місті. Участь у відборі інструкторів з проведення зовнішнього оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти з числа досвідчених педагогічних працівників міста.

3.7.5. Сприяння розвитку  міжнародних  зв'язків з питань освіти, виховання, впровадженню інноваційних технологій, розробці та реалізації пілотних проектів.

            3.7.6. Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, впровадження інноваційних форм, методів, засобів і технологій навчання та виховання, здійснення психолого - медико – педагогічного супроводу, видавництва та публікацій науково-методичних матеріалів при Управлінні  діє Тернопільський комунальний методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу, можуть утворюватись інші освітні установи, які керуються власними Статутами.

3.7.7. Бухгалтерський облік, організація фінансового забезпечення дошкільних навчальних закладів при Управлінні забезпечується через централізовану бухгалтерію дошкільних навчальних закладів комунальної власності управління освіти і науки Тернопільської міської ради, яка діє відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 № 59 та положення про неї, затвердженого рішенням міської ради. Організація господарського обслуговування забезпечується групою централізованого господарського обслуговування при управлінні освіти і науки Тернопільської міської ради, яка діє відповідно до положення про неї, затвердженого начальником Управління. В Управлінні можуть утворюватись інші структурні підрозділи.

 1. Права управління

Відповідно до покладених завдань та функцій, Управління має право:

            4.1. Залучати до розроблення міських програм розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників та інших спеціалістів.

 • Брати участь в утворенні, реорганізації і ліквідації навчальних закладів комунальної форми власності.
 • Проводити конференції, семінари, наради керівників, педагогічних працівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції.
 • Вносити пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі міста.
 • Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень.
 • За рішенням виконавчого комітету укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв'язки з навчальними закладами, науковими установами України, зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

4.7. При Управлінні утворюється колегія у складі начальника Управління (голова колегії), заступників начальника (за посадою), а також інших відповідальних працівників Управління, керівників навчальних закладів.

До складу колегії можуть входити члени постійної комісії міської ради з питань освіти, науки, культури, керівники підприємств, установ, організацій, науковці. Склад колегії затверджується міським головою за поданням начальника Управління. Рішення колегії затверджуються наказами начальника Управління.

4.8. Координувати проведення звітності керівників навчальних закладів перед громадськістю.

            4.9. Створювати раду керівників навчальних закладів, інші громадські ради, комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості.

            4.10.Ініціювати створення підрозділів, що забезпечують роботу управління та підпорядкованих закладів і установ.

 1. Керівництво

5.1.Управління очолює начальник, який призначається і звільняється з посади міським головою згідно з чинним  законодавством.

5.2.  Начальник Управління:

Здійснює керівництво діяльністю Управління, виконання покладених на Управління завдань, визначає посадові обов'язки і ступінь відповідальності заступників начальника та  працівників Управління.

5.2.1. Представляє інтереси міста в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами.

5.2.2.  Затверджує річні кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, помісячні плани використання бюджетних коштів загальноосвітніми, дошкільними та позашкільними навчальними закладами комунальної форми власності, попередньо погодивши їх з профільним заступником міського голови. Подає на затвердження міському голові проект кошторису доходів і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників Управління.

5.2.3. Затверджує положення про відділи, групи, сектори  Управління та посадові інструкції працівників Управління.

5.2.4. Розпоряджається коштами, які виділяються на утримання Управління.

5.2.5. Планує роботу Управління і аналізує стан її виконання.

5.2.6. Видає у межах своєї компетенції  накази, організовує і контролює їх виконання. Аналізує виконання завдань та функцій покладених на підрозділ, забезпечує дотримання вимог  міжнародних  та національних стандартів серії ISO 9000 у сфері управління.

5.2.7. За погодженням міського голови і рекомендацією постійної комісії міської ради з питань освіти, науки, культури призначає на посаду і звільняє з посади керівників навчальних закладів та установ освіти комунальної форми власності, заохочує та накладає на них дисциплінарні стягнення.

5.2.8. Погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівників закладів освіти, заснованих на інших формах власності. 

5.2.9. Виходить з пропозиціями до міського голови про заохочення та накладання
дисциплінарних стягнень на працівників Управління.

5.2.10.Призначає та звільняє з роботи педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів за поданням керівника.

5.2.11. Затверджує штатні розписи навчальних закладів і установ освіти комунальної форми власності, попередньо погодивши їх з профільним заступником міського голови.

5.2.12. Розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження кращих працівників освіти міста державними нагородами, в тому числі і президентськими відзнаками, та про присвоєння їм почесних звань України.

5.2.13. Відкриває рахунки у банках України, має право першого підпису.

5.3. Кваліфікаційні вимоги:

На посаду начальника може бути призначена особа яка має повну  вищу педагогічну освіту   за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 2-х років, або, виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій, стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 3-х років, вільне  володіння українською мовою.

 1. Відповідальність

Начальник та працівники, що вчинили правопорушення, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 1. Заключні положення.

            7.1. Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Положення мають право подавати на розгляд міської ради міський голова, депутати міської ради, виконавчий комітет міської ради та начальник Управління.

7.2.Управління є головним розпорядником бюджетних асигнувань,  фінансується за рахунок коштів міського бюджету.

7.3. Структура Управління визначається  штатним розписом, який затверджується міським головою.

7.4. Ліквідація та реорганізація Управління здійснюється на основі діючого законодавства України.

7.5. Заборонено розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Управління, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних осіб.

 7.6. Доходи (прибутки) Управління використовуються  виключно для фінансування видатків на утримання Управління, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності передбачених цим Положенням та іншими чинними підзаконними актами.

7.7. У разі ліквідації Управління його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

 

Міський голова                                                                  С.В.Надал

 

Read 2442 times Last modified on Середа, 29 листопада 2017 13:28
Share this article

Керівникам

Контакти

м.Тернопіль,
бульвар Т.Шевченка, 1
46000
тел.: 0352525694

Top