Група обслуговування

П О Л О Ж Е Н Н Я

про групу централізованого господарського обслуговування при управлінні освіти і науки Тернопільської міської ради

  1. Загальна частина

1.1.  Група централізованого господарського обслуговування при управлінні освіти і науки Тернопільської міської ради (далі – ГО) створюється наказом  начальника управління освіти і науки Тернопільської міської ради і здійснює свою діяльність на правах  самостійного структурного підрозділу управління освіти і науки Тернопільської міської ради.

1.2. ГО підпорядковується начальнику управління освіти і науки Тернопільської міської ради або за його наказом – одному із заступників, здійснює централізоване господарське обслуговування  апарату управління освіти і науки, загальноосвітніх, позашкільних та дошкільних навчальних  закладів міста.

1.3.  ГО в своїй роботі керується Конституцією України, Законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про позашкільну освіту”, „Про дошкільну освіту”, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки , молоді та спорту України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови,  наказами управління освіти і науки Тернопільської міської ради, а також цим Положенням.

1.4.  ГО  діє без права юридичної особи, має печатку із власною назвою, штамп і рахунки в банку.

1.5.В ГО банківські документи (чеки і платіжні доручення), видаткові касові ордери і платіжні (розрахунково платіжні) відомості  на  заробітну плату підписуються начальником  управління освіти і науки, або іншими особами які ним на те уповноважені, керівником  і  головним бухгалтером.

Документи без підпису керівника і головного бухгалтера вважаються  не дійсними і не приймаються до виконання.

1.6. Повне найменування – Група централізованого господарського обслуговування при управлінні освіти і науки Тернопільської міської ради. Скорочене – ГЦГО.

1.7. Місце знаходження ГО: Україна, м. Тернопіль,  бульвар Тараса Шевченка ,1; поштовий індекс 46001.

2.Основні завдання

2.1. Відповідно до своїх повноважень та чинного законодавства ГО забезпечує виконання заходів, спрямованих на створення ефективних умов діяльності працівників управління  освіти і науки Тернопільської міської ради, працівників та учнів навчальних закладів  м. Тернополя.

  1. Господарська  група відповідно до покладених на неї завдань:

3.1. Розробляє та  організовує виконання заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти міста.

3.2.   Розробляє заходи та організовує роботи щодо підготовки закладів освіти міста до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період.

3.3. Здійснює контроль за виконанням  плану ремонтних робіт, розробляє заходи щодо зниження вартості ремонтно-будівельних робіт, покращення їх якості виконання.

3.4.Здійснює нагляд за експлуатацією будівель і об’єктів, опалювальних систем та інженерних споруд в закладах та установах підпорядкованих управлінню освіти і науки.

3.5.Оформляє дефектні акти на ремонти будівель та споруд закладів освіти, організовує розробку  проектно-кошторисної   документації.

3.6.Організовує матеріально-технічне постачання управлінню освіти і науки.

3.7. Готує питання, що належать до компетенції працівників ГО, для розгляду на нарадах та колегіях управління освіти і науки Тернопільської міської ради.

3.8.Забезпечує утримання в належному стані будівель управління  освіти і науки  відповідно до правил і норм виробничої санітарії та пожежної безпеки, організовує їх своєчасний ремонт.

3.9. Веде облік матеріалів та предметів господарського вжитку, забезпечує своєчасний звіт про їх використання.

3.10. Організовує господарське обслуговування заходів, що проводяться управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради.

3.11. Забезпечує своєчасне поновлення витратних матеріалів для копіювально-розмножувальної техніки та здійснює контроль за належним її використанням та своєчасним ремонтом.

3.12. Забезпечує автотранспортом та паливно – мастильними матеріалами управління освіти і науки, здійснює  контроль за його використанням та своєчасним списанням.

3.13. Забезпечує своєчасний ремонт  автотранспорту.

3.14. Контролює дотримання правил    пожежної безпеки та правил техніки безпеки в закладах освіти.

3.15. Забезпечує виконання Інструкції з діловодства в управлінні освіти і науки Тернопільської міської ради, отримання  і відправлення спеціальної кореспонденції, а також:

3.15.1.Своєчасне опрацювання одержаної і відправленої кореспонденції. 3.15.2 .Ведення обліку наказів управління освіти і науки.

3.15.3     Збереження матеріалів поточного діловодства та здійснення  підготовки їх для відправлення в архів, видача в установленому порядку копій документів, необхідних для надання архівних довідок за вимогою.

3.15.4.   Щорічне  уточнення номенклатури справ за погодженням з Державним архівом, складання зведеної номенклатури справ, що підлягає передачі до архіву.

3.16.Забезпечує контроль за цільовим використанням нежитлових приміщень освітніх закладів міста, які надаються в оренду ( користування).

3.17. Бере участь у підготовці проектів рішень міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень  міського голови, господарських договорів, готує проекти письмових висновків чи зауважень до них.

3.18. Бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій.

3.19.Готує пропозиції про призначення на посади та звільнення з посад  працівників та керівників закладів підпорядкованих управлінню освіти і науки.

3.20.Розглядає матеріали та готує документи для заохочення та нагородження працівників, веде відповідний облік.

3.21.Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників освітньої галузі.

  1. Організаційна структура:

4.1. ГО очолює керівник, який підпорядкований безпосередньо начальнику управління освіти і науки Тернопільської міської ради.

4.2. Керівник ГО призначається та звільняється з посади начальником управління освіти і науки Тернопільської міської ради, а інші працівники за погодженням з керівником ГО.

4.3. ГО працює  за такими основними напрямками:

-автотранспортне забезпечення;

-фінансово-господарська діяльність;

– виконання  поточних ремонтних робіт;

– діловодство;

4.4. Керівник ГО розробляє і затверджує посадові обов’язки працівників.

  1. Керівник ГО:

5.1. Повинен мати вищу освіту та стаж роботи не менше 3 років.

5.2.Здійснює керівництво ГО, несе персональну відповідальність перед начальником управління освіти і науки за виконання, покладених на нього завдань.

5.3.Розподіляє оперативні завдання і доручення працівникам ГО відповідно до їх кваліфікації, забезпечує взаємозаміну при відсутності працівника.

5.4.Складає плани роботи ГО на місяць, рік.

5.5. Одержує від  керівників навчальних закладів міста та інших установ оперативні відомості, статистичні та інші дані, довідки з питань, віднесених до компетенції відділу.

5.6.Координує роботу:

– працівників ГО щодо підготовки необхідної інформації, довідок, звітів, здійснює контроль  та безпосередньо відповідає за її своєчасність та якість;

– заступників директорів з господарської частини та завгоспів закладів освіти міста, проводить з ними наради-семінари з питань господарської діяльності.

5.7.Розробляє план поетапності  виконання першочергових ремонтних робіт та складання на них кошторисів.

5.8. Аналізує стан роботи  закладів освіти міста з питань господарської діяльності, вносить корективи щодо її удосконалення.

5.9.Координує роботу закладів освіти та ГО щодо проведення  ремонтних робіт у ході підготовки закладів освіти міста до нового навчального року та опалювального сезону.

5.10. Здійснює контроль за використанням автотранспорту, організовує забезпечення автотранспорту паливно-мастильними матеріалами та запасними частинами, готує документи на їх списання.

5.11. Здійснює контроль з питання використання та стану нежитлових приміщень, які надаються в оренду (користування) закладами освіти міста.

  

  1. Відповідальність:

6.1. Відповідальність за якість та своєчасність виконання покладених на ГО даним Положенням завдань і функцій несе керівник ГО.

6.2.Керівник та працівники ГО, що вчинили  правопорушення, несуть дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України .

 

  1.      Заключні  положення

7.1. До цього Положення можуть вноситися доповнення та зміни за згодою з управлінням освіти і науки та за погодженням із профільним  заступником міського голови, що затверджуються наказом начальника управління.

7.2. ГО утримується за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених відповідно до чинного законодавства.

7.3.Кошторис доходів і видатків, штатний розпис, граничну чисельність, фонд оплати праці та видатки на утримання ГО затверджує начальник управління освіти і науки за погодженням з профільним заступником міського голови.

7.4. ГО користується майном, наданим йому управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради.

7.5. Контроль за діяльністю ГО здійснюється начальником управління  освіти і науки  Тернопільської  міської ради, відповідними фінансово-ревізійними та іншими  контролюючими органами.

7.6. Ліквідація та реорганізація ГО здійснюється на основі діючого  законодавства України.

 

 

Начальник управління                                                                                   О.П.Похиляк

 

 

 

УКРАЇНА

ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАД А УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

46000 м. Тернопіль, бульвар Т.Шевченка, 1, тел. 52-57-18

ГРУПА ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО

ОБСЛУГОВУВАННЯ

 

№пп П І Б Посада № кабінету № телефону
1 Личук Зіновій Миколайович Начальник групи № 32 52-36-23
2 Поворозник Ганна Іванівна Головний бухгалтер  № 31 а 52-57-18
3 Мельник Галина Степанівна Фахівець І категорії №31 а 52-57-18
4 Цушко Вікторія Миколаївна Інженер з питань споживання енергоносіїв №32 52-36-23
5 Гірчиця Петро Григорович Інженер з охорони праці і ремонту устаткування №32 52-36-23
6 Крушельницька-Кузнєцова Катерина Володимирівна Інженер з  питань оренди нежитлових приміщень №31 а 52-57-18
7 Мудра Любов Василівна Фахівець з кадрових питань №23 52-57-02
8 Чорна Олена Андріївна Інженер електронік №35 52-06-42
9 Дурст Віталій Ярославович Інженер електронік №35 52-06-42
10 Мартинюк Зоряна Богданівна Спеціаліст електронного документообороту №36 52-56-94
11 Камуля Богдан Михайлович Робітник з комплексного обслуговування    
12 Поточняк Зіновій Романович Водій легкового автомобіля    
13 Люблінський Петро Павлович Водій вантажного автомобіля    
14 Носко Оксана Іванівна Прибиральниця службових приміщень